Monday , 20 August 2018
Breaking News

Tag Archives: International Welding Engineer

Cùng đọc cuốn tài liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế 2015 (#2)

Cùng đọc cuốn tài liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế 2015 (#2)

Tiếp theo phần #1 của Cùng đọc cuốn tài liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế 2015, xin chia xẻ thêm một số trao đổi về chương 1.02 Oxy-gas welding and related processes của cuốn tà liệu đào tạo Kỹ sư hàn quốc tế: http://www.mediafire.com/view/cdr7wdjqp1rr17e/KySuHan_QuocTe_2015_(tiengAnh).pdf Áp suất trong đường dẫn khí (oxy hoặc khí cháy) được thể hiện bằng đơn vị đo ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate