Friday , 22 June 2018
Breaking News

Đào Tạo

Cơ Sở Cho Chứng Chỉ Thợ Hàn Quốc Tế

Cơ Sở Cho Chứng Chỉ Thợ Hàn Quốc Tế

Chứng chỉ hàn là thủ tục mà một người thợ hàn phải tuân thủ để tạo ra một mối hàn chất lượng tốt căn cứ theo hướng dẫn đã được xác lập. Chứng chỉ là các bài kiểm tra thực hành hàn được giám sát bởi một người đã được đào tạo và được phê chuẩn bởi một tổ chức ... Read More »

Tấm Chịu Mòn 2 Thành Phần D-Plate